Soroptimist International
Club Bratislava

Aktuality klubu

                            

Projekty

Uskutočnené akcie

Navrhované aktivity

Hlavná stránka

 

 

 

Projekty SI Club Bratislava

zdravotníctvo

 • program plánovaného rodičovstva a boj proti AIDS na stredných školách

 • zakúpenie antidekubitných matracov Liečebni dlhodobo chorých pri NsP Ružinov

 • finančná pomoc očnému oddeleniu Fakultnej nemocnici v Bratislave

 • podpora detí zo sociálne slabých rodín - ozdravný pobyt pri mori

 • pomoc nadácii Bocian a centru asistovanej reprodukcie ISCARE

 • finančná podpora artterapie psychicky postihnutých ľudí

 • arteterapia detí Detskej onkologickej kliniky Kramáre

vzdelanie a kultúra

 • finančná podpora súťaže mladých talentov Chopinov klavír

 • finančná podpora projektu Istropolitana - Medzinárodný festival mladých divadelníkov

 • finančná pomoc Mestskému múzeu hl. mesta SR Bratislavy na rozšírenie výstavných exponátov 

 • finančná pomoc pri rekonštrukcii hradu Devín - národnej kultúrnej pamiatky

ľudské práva a postavenie ženy

 • program Soroškola - rekvalifikačný kurz pre nezamestnané ženy nad 40 rokov

životné prostredie

 • finančná pomoc rodinám postihnutým záplavami na severnom Slovensku

 • finančná pomoc pri vydaní metodiky projektu Migrácie žiab na Železnej studničke

medzinárodné porozumenie

 • spolupráca s klubmi SI v zahraničí

podpora detských domovov a seniorov

 • Diagnostický ústav na Trnávke: finančné zabezpečenie školy v prírode a dňa detí

 • Detský reedukačný domov Dedinky - Mlynky - Biele Vody: zakúpenie 2 televízorov

 • SOS opatrovateľské centrum pre deti - finančná pomoc pri dovybavení zariadenia

 • Zariadenie pre maloleté matky s deťmi: finančná podpora

 • podpora seniorov v opatrovateľských zariadeniach (Bratislava – Petržalka, Kramáre, Staré Mesto, Ružinov)

 • projekt My vám, vy nám alebo Optimisticky a aktívne v starobe

Späť

Podporované skupiny:

Starostlivosť o deti

Podporované skupiny: deti z detských domov, hendikepované deti v rôznych zariadeniach a inštitúciách (zakúpenie bicyklov, televízora, priečnej flauty, šijacieho stroja)

Aktivity: finančná podpora inštitúcií na zakúpenie materiálneho vybavenia (detské domovy, ZUŠ pre postihnuté deti, artterapia - detská onkológia-Kramáre), finančná podpora rôznych akcií pre deti (maškarný ples, škola v prírode, oslavy MDD, ozdravné pobyty pri mori)

Starostlivosť o seniorov

Podporované skupiny: seniori v rôznych zariadeniach

Aktivity: finančná pomoc (antidekubitné matrace), stretnutia so seniormi v zariadeniach

Starostlivosť o ženy a odkázaných ľudí

Podporované skupiny: ženy v strednom veku

Aktivity: Soroškola, teplá strava pre bezdomovcov, pomoc postihnutým záplavami

 Späť

Uskutočnené akcie:

Zakúpenie hudobných nástrojov pre hudobne nadané slabozraké deti

Maškarný ples pre deti z detských domovov

MDD pre deti z detských domovov

Aukcia portugalských a slovenských vín - ozdravné pobyty pri mori pre deti zo sociálne slabých rodín

Soroškola – kurz pre nezamestnané ženy po 40-ke

Kurz práce na PC pre členky SI

Finančná pomoc obyvateľom postihnutým záplavami na Slovensku a v Čechách

Podpora domova pre maloleté matky s deťmi (Zlaté Moravce)

Teplé jedlo pre bezdomovcov a sociálne odkázaných ľudí

Projekt My vám, vy nám alebo Optimisticky a aktívne v starobe

Späť

Navrhované aktivity:

Podpora detí z detských domovov a detí zdravotne (telesne a mentálne) postihnutých

Profesionálny tréning pre ženy po 40-ke:

    Počítače – Internet – zákony

    Zdravie

    Podnikanie

Starostlivosť o zdravie pre ženy v zrelom veku

Starostlivosť (nový životný štýl) o seniorov (elderly)

Späť