Soroptimist International
Club Bratislava

Aktuality klubu

 

Soroptimist International                           

* nevládna medzinárodná organizácia žien

* nepolitická organizácia bez náboženského zamerania

* humanitné združenie zamerané na sociálnu činnosť

* najväčšia ženská organizácia tohoto druhu na svete

História SI

Prvý SI klub bol založený 3. októbra 1921 v Oaklande, California, USA. Z Ameriky boli myšlienky soroptimizmu prenesené do Európy a prvé kluby boli založené v roku 1923 v Londýne a Paríži. Za skoro 79 rokov sa táto medzinárodná organizácia žien rozrástla z pôvodných 80 zakladajúcich členiek na dnešných viac ako 100 000 v 119 krajinách celého sveta. SI má priame spojenie na OSN a má svoje predstaviteľky - zástupkyne v New Yorku, vo Viedni a UNESCO v Paríži.

Hlavné ciele SI

* dosiahnuť vysoký etický štandard v profesionálnej oblasti ako aj vo všetkých ďalších oblastiach života

* zasadiť sa za dodržiavanie ľudských práv a za zlepšenie postavenia ženy v spoločnosti

* rozvíjať duchovné priateľstvo a spolupatričnosť medzi členkami SI vo všetkých krajinách

* prispieť k duchovnej pomoci, tolerancii a ľudskému porozumeniu

* prispieť k medzinárodnému porozumeniu a tolerancii

Štruktúra SI

Organizácia Soroptimist International je zastúpená v 119 krajinách sveta a má asi 3000 klubov so 100000 členkami.

Hlavné sídlo organizácie je v Cambridge (Veľká Británia). Organizácia je rozdelená na štyri federácie, ktoré sa delia v krajinách na únie (zväzy) a jednotlivé kluby.

Federácie riadia územia podľa svetadielov. Africký kontinent zatiaľ nemá svoju federáciu, preto sú jeho jednotlivé únie resp. kluby začlenené vzhľadom na historické väzby do Európskej alebo Britskej federácie.

Federácie SI: Európa, Severná a Južná Amerika, Veľká Británia a Írsko, Juhozápadný pacifik.

Klubová činnosť

* Klub tvorí minimálne 18 členiek. Každé povolanie by malo byť zastúpené iba raz. Členstvo vzniká iba na základe prizvania k účasti na klubovom živote. Ako zásadný princíp platí apolitičnosť a stranícka a konfesná tolerancia.

* Schôdzky klubu sa konajú raz do mesiaca. Hlavným bodom programu sú referáty, správy a diskusie o profesionálnom zameraní členiek alebo o problémoch okolitého sveta. Prednášajúci sú buď prizvaní odborníci alebo členky klubu. Rôznorodosť profesií a pluralita názorov zaručujú veľký rozsah informácií a pohľadov.

* Priateľstvo chápu soroptimistky ako dodržiavanie ľudskej a duchovnej otvorenosti a pripravenosti pomôcť si navzájom. Po celom svete sú k sebe veľmi pohostinné.

* Soroptimistky sa angažujú v otázkach právneho, sociálneho a profesionálneho postavenia ženy.

* Na všetkých úrovniach – svetovej, federácie, únie a klubu sa soroptimistky zapájajú do projektov sociálnej pomoci. Pri katastrofách alebo v iných naliehavých udalostiach poskytujú pomoc a vyzývajú k zbierkam. SI sa však nepovažuje za charitatívnu organizáciu.